Query SELECT `session_id` FROM `user_session_data_storage` WHERE `session_id` = 'd6dda65852540ccf21e11087cbdd8219' : 
Table './com_sjb/user_session_data_storage' is marked as crashed and should be repaired
Query INSERT INTO `user_session_data_storage` SET `last_activity` = NOW(), `session_id` = 'd6dda65852540ccf21e11087cbdd8219' : 
Table './com_sjb/user_session_data_storage' is marked as crashed and should be repaired
Carriereopmaat: gebruikersvoorwaarden

We gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Om te voldoen aan de richtlijn inzake e-Privacy moeten we u om uw toestemming vragen om deze cookies aan te maken.Inloggen Registreren

Gebruikersvoorwaarden

Kandidaten Voorwaarden voor gebruik

Deze website is het eigendom van en  handelt onder de naam Carriereopmaat. Deze website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de diensten beschikbaar op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren. 

Gegevensbeveiliging
Het gebruik door ons van CV's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van deze site is vastgelegd in ons privacy beleid.
Klik hier om het privacy beleid te lezen.

Het gebruik van de site
De informatie en diensten op de site zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan kandidaten bij het vinden van een baan en het assisteren van werkgevers in het aannemen van personeel. U mag de informatie op de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten van de site en het materiaal beschikbaar op de site, berusten bij Carriereomaat. Het gebruik van de site geeft u geen enkel (eigendoms) recht. 

CV's en vacatures
CV's en vacatures die op de site worden gehouden zijn aangeleverd door kandidaten en eventuele toekomstige werkgevers. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van CV's of advertenties en verwachten dat kandidaten en werkgevers zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

Carriereopmaat diensten
Diensten en informatie die door ons worden aangeboden op de site, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. De informatie die op de website aangeboden wordt, dient u zelf te controleren.

Beschikbaarheid van de diensten
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de site op elk moment te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Carriereopmaat en blijft buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.
 
Gebruik kerndiensten
De kerndiensten voor kandidaten van Carriereopmaat zijn (vooralsnog) geheel gratis te gebruiken.
 
Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.


Werkgevers Algemeen
 In deze algemene voorwaarden:
a.    Verwijzingen naar 'wij', of 'we',' zijn referenties naar Carriereopmaat; 
b.    Met 'Klant' wordt bedoeld: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons aanschaft.
c.    Met 'Producten' wordt bedoeld: alle recruitmentproducten en -diensten die door ons beschikbaar worden gesteld.
d.    Met 'Contractmaand' wordt bedoeld: de maand beginnend met de startdatum in het orderformulier en eindigend op de dag voor dezelfde datum in de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld: de maand beginnend op 24 februari en eindigend op 23 maart.
e.    Met 'Contracttermijn' wordt bedoeld: de volledige termijn gespecificeerd op het orderformulier

Prijzen
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de tarieven en/of prijzen te wijzigen.

Een vacature die op Carriereopmaat is geplaatst, blijft voor 60 dagen op de site staan, tenzij een kortere periode met de klant is afgesproken. Iedere verlenging van deze termijn wordt als een nieuwe plaatsing gezien en kan als zodanig aan de klant doorberekend. Een vacature wordt geïdentificeerd door middel van een uniek ID-nummer. Als een klant een vacature verwijdert en het vervolgens (op)nieuw plaats, dan wordt dit gezien als twee vacatures.
Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen, dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

Betalingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten.

Beëindiging
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beëindigd.

We kunnen de voortzetting van de diensten beëindigen als:
i.    de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft herstelt binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerde en een oplossing eiste of;
ii.    de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet.
 
Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Carriereopmaat of haar leidinggevend personeel.
 
Facturering
De kerndiensten voor kandidaten van Carriereopmaat zijn geheel gratis te gebruiken. Voor werkgevers zijn er een aantal diensten waarvoor betaald dient te worden. De betaling geschied door middel van overschrijving op rekening van Carriereopmaat.
 
Terugbetalingen
Wanneer u een verkeerd product heeft aangeschaft kunt u ons verzoeken om de kosten die u heeft gemaakt terug op uw rekening te storten. Carriereopmaat zal zorgdragen voor deze overschrijving binnen 10 werkdagen. Een verzoek indienen voor terugbetaling kunt u indienen door middel van een email aan info@carriereopmaat.
 
Vacatures plaatsen
Als u een werkgever, uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u plaatst advertenties op Carriereopmaat.nl, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. 

Website reglement
Wij hebben regels met betrekking tot de content en het format van vacatures die geplaatst worden op Carriereopmaat. Deze regels zijn beschikbaar gesteld op de Website reglement-pagina op Carriereopmaat. Het doel van dit reglement is ervoor te zorgen dat gebruikers die op de site of in de Carriereopmaat kandidatendatabank zoeken, resultaten krijgen die zo duidelijk en informatief mogelijk zijn gepresenteerd. U stemt er mee in dat wij het recht behouden naar ons goeddunken en zonder aansprakelijkheid naar u toe, advertenties van Carriereopmaat te verwijderen die inbreuk maken op deze regels, dan wel naar het oordeel van Carriereopmaat toebrengen aan de reputatie van Carriereopmaat  of derde partijen. De regels kunnen van tijd tot tijd veranderen en wij raden u aan ze regelmatig na te lezen. 

Response op advertenties
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie die u geplaatst heeft op de site en om niets te doen dat Carriereopmaat in discretie kan brengen. U zult Carriereopmaat vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Carriereopmaat naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. 
Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijk eigenschappen.

Beschikbaarheid van de site
We doen ons best om ervoor te zorgen dat Carriereopmaat 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de site gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technische probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn. 

Apparatuur
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en verbonden bent met de juiste diensten, die u in staat stellen om uw vacatures te plaatsen op Carriereopmaat. 

Content en links
Als uw advertentie een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de site waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van Carriereopmaat.nl te verwijderen die content of een link naar een site bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van Carriereopmaat aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten. 

Let er op dat uw vacature niet het volgende bevat:
•    provocerende woorden, zoals vloekwoorden
•    discriminatie tegen potentiële kandidaten
De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

Gebruik van de kandidatendatabase
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u maakt gebruik van de informatie in onze kandidatendatabase, dan is het noodzakelijk dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Rechten in de database
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de kandidatendatabase en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij Carriereopmaat of haar toeleveranciers. Het gebruik van de kandidatendatabank geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen en de inhoud ervan is beschermd door middel van deze voorwaarden en condities. 

Gebruik van de database
Het materiaal waarop u recht heeft, wordt bepaald door het product dat u van ons heeft gekocht. Na ontvangst van dit materiaal, kunt u:
i.    Het gebruiken, doorzoeken of downloaden naar uw eigen database met als doel om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures die u of (als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt) uw klant wenst te vervullen.
ii.    De informatie over kandidaten zoals die in de database vermeld staan gebruiken om contact met hen op te nemen (direct of via Carriereopmaat afhankelijk van het product dat u gekocht heeft) met betrekking tot een specifieke vacature. 
iii.    De informatie gebruiken in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten (en geen andere activiteiten).
Het is niet toegestaan:
i.    Materiaal, of een kopie van het materiaal, van de kandidatendatabase te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook, inclusief collega’s van uw bedrijvengroep.
ii.    Contact op te nemen met individuen uit de database, of (toe te staan) gebruik te maken van informatie van de kandidatendatabase, anders dan voor het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures. Het is noodzakelijk dat u ten alle tijden instemt met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwijdering van databasemateriaal
U stemt ermee in om al het materiaal van de kandidatendatabase te verwijderen en te vervangen met up-to-date materiaal zodra het beschikbaar is, of anders met een bevredigend zoekresultaat voor geschikte kandidaten.

Omgang met kandidaten
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie u contact opneemt met behulp van de informatie uit de kandidatendatabase en om niets te doen dat Carriereopmaat in diskrediet kan brengen. U zult Carriereopmaat vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Carriereopmaat naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. 

Beschikbaarheid van de database
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de kandidatendatabase 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de database gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technische probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Wachtwoorden
Wachtwoorden zijn alleen beschikbaar gesteld voor gebruik voor diegene aan wie ze verstrekt zijn. We kunnen de toegang van een wachtwoord blokkeren als we het idee hebben dat het gebruikt wordt door een niet gemachtigd persoon of dat de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en condities houdt.


 

Home     Mijn account     Zoek vacatures     Plaats cv     Zoek cv     Plaats vacature     Contact   Over ons   Voorkeuren m.b.t. cookies
Vacatures per stad     Vacatures per bedrijf     Vacatures per beroep     Vacatures per provincies  
Disclaimer     Gebruikersvoorwaarden     Privacy statement